ATL og Trafikkforum på møte i Kunnskapsdepartementet

ATL og Trafikkforum har i dag vært i møte med statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet, hvor vi fikk en orientering om departementets erfaringer med fraværsgrensa så langt.
Vi fikk på nytt anledning til å legge frem vårt syn på saken, og fikk anledning til å presisere at vår tilnærming til problemet er måloppnåelse i føreropplæringen, og betydningen av at føreropplæringen kan gjennomføres i tråd med intensjonen.
Siden problemet ikke først og fremst er knyttet til praktiske utfordringer, men til måloppnåelse, er det ikke mulig å påvise hvilke konsekvenser endringer i rammevilkårene for føreropplæringen kan få etter et skoleår med skjerpede grenser for fravær i videregående skole.
Det tar lang tid å påvise adferdsendring på gruppenivå.

De ungdommene som får førerrett for bil i dag, skal kanskje være bilførere fremdeles i 2080, så det er vanskelig å si når en endring i rammevilkårene vil gi utslag på statistikken over drepte og hardt skadde.

Adferdsendring på makronivå handler dessuten ikke bare om den enkelte, men om den påvirkning den enkelte har på sine omgivelser, og som rollemodell.

Endringene i føreropplæringsmodellen som fant sted i 2005 har allerede ført til merkbart lavere risiko for unge og uerfarne førere, og gruppen unge og uerfarne førere var i 2016 for første gang ikke overrepresentert i statistikken. Det var det i 2016 menn over 46 som var. Menn som fikk førerrett på et tidspunkt hvor føreropplæring fortsatt i hovedsak handlet om grunnleggende kjøreferdigheter og faktakunnskap.

Full uttelling på dagens føreropplæringsmodell har vi kanskje først når dagens ungdom selv blir foreldre til ungdom med førerkort. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende er over 30 år, så da er vi i 2035, hvis vi altså lykkes med å ta vare på den føreropplæringsmodellen vi har.

Vårt utgangspunkt er altså fortsatt at det er vanskelig å nå de overordnede målene i føreropplæringen hvis føreropplæring bare skal foregå utenom normal skoletid. Den største trusselen er såkalt intensivopplæring, som er uforenlig med dagens føreropplæringsmodell, og samferdselsdepartementets stortingsmelding om trafikksikkerhet st40 peker da også på at føreropplæringsmodellen er et virkemiddel som har god effekt på trafikksikkerhet, men at det er et mål at føreropplæringen bør ta mer tid for å oppnå full effekt.

Både trafikkskolene, vegdirektoratet og samferdselsdepartementet er klare på at føreropplæringen bør ta tid, ideelt sett to år, hvor den formelle føreropplæringen i hovedsak er gjennomført i løpet av det første året, slik at de unge førerne kan øve selvstendig i ett år eller mer før førerprøve.

Vi vet at for å lykkes med å nå det målet må den formelle føreropplæringen gjennomføres fra eleven er 16 til eleven er 17 år gammel. Utsettelse med å erverve førerrett fører alltid til ønske om intensivopplæring, som er uønsket med tanke på å oppnå målet om å etablere gode holdninger.

Den formelle føreropplæringen bidrar til måloppnåelse i den generelle delen av læreplanverket, og er både et betydelig samfunnsansvar og en del av allmenndannelsen, hvor elevene får opplevelser erfaringer som bidrar til at de lærer at deres handlinger og avgørelser får konsekvenser for andre, og å ta ansvar for egne valg og handlinger, som uttrykt i den generelle delen i kunnskapsløftet.

Vi mener derfor at den formelle føreropplæringen ved trafikkskolene må være et supplement til opplæringen i skoleverket, og at dokumentert føreropplæring som er gjennomført i samråd med skolen må anses på linje med hjemmearbeid og prosjektoppgaver.
Vårt mål er ikke primært unntak fra fraværsregelen, vårt mål er at den formelle føreropplæringen skal være en del av skolehverdagen, og altså ikke gi fravær i det hele tatt.

Statssekretæren forsikret oss om at han hadde forståelse for vårt syn, og beklaget at kommunikasjonen fra Kunnskapsdepartementet i fjor høst har blitt opplevd som en nedvurdering av føreropplæringens betydning blant trafikkskolene. Vi opplevde også å bli møtt med forståelse for at løsningen ikke er å gjennomføre føreropplæring på ettermiddag/kveld og helg, og at intensivopplæring er direkte i strid med intensjonen i føreropplæringsmodellen.
Løsningen må heller være å få elevene tidligere inn i den formelle føreropplæringen, og Kunnskapsdepartementet vil ta med seg våre innspill når de evaluerer det første skoleåret med skjerpede fraværsgrenser.

Dagens møte blir fulgt opp med en skriftlig oppsummering fra ATL og Trafikkforum til Kunnskapsdepartementet til evalueringsarbeidet som starter i juni, og deretter blir det nytt møte med Kunnskapsdepartementet i september.

I Kunnskapsløftet heter det bl. a. at «Oppfostringa skal
sjå mennesket som eit moralsk vesen, med ansvar for eigne val og
handlingar», og at «Opplæringa må omfatte erfaring i å ta avgjerder med
direkte og synberre konsekvensar for andre.» Den formelle føreropplæringen ivaretar disse generelle målene, og føreropplæringen må derfor ses på som et supplement til den læringen som finner sted i grunnskolen og i den videregående skolen.

Diskuter

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.