En lærer er nok

-Når 4.1.4 gjennomføres med elever fra samme skole

Det har hersket en del usikkerhet knyttet til forståelsen av trafikkopplæringsforskriften § 11-9 punkt 4, der det heter at eleven skal reflektere over sine erfaringer og opplevelser ved å dele disse med medelever og lærere på 4.1.4, Refleksjon og oppsummering Sikkerhetskurs på veg.

Etter at Trafikkforum har forelagt problemet for vegdirektoratet har det i dag kommet en klargjøring fra vegdirektoratet, hvor både praksis på Sikkerhetskurs på bane og Sikkerhetskurs på vei blir omtalt.

Der blir det fastslått at det i likhet med etablert praksis fortsatt er slik at flere elever og lærere som hovedregel skal delta i oppsummeringen på Sikkerhetskurs på bane, samtidig som det også der må brukes skjønn når det unntaksvis bare er en elev og en lærer til stede på økten. Vegdirektoratet viser her til høringsnotatet som ble sendt ut våren 2016:

«I utgangspunktet er det ønskelig at det er flere elever til stede ved oppsummeringen av
sikkerhetskurs på bane. Unntaksvis må det aksepteres at det er bare en, slik vi har gjort rede
for i høringen.»

Når det gjelder Sikkerhetskurs på vei sier vegdirektoratet at det må tas hensyn til hva som er praktisk gjennomførbart, og viser til en kommentar i høringsoppsummeringen høsten 2016:

«i tilfeller
der det ikke er praktisk gjennomførbart å diskutere med flere medelever og eller/ lærere, vil
gjennomføringsmåten måtte tilpasses. Dette kan også være aktuelt dersom det er språklige
utfordringer med en eller flere elever.»

Konklusjonen av dette blir da som følger:

«Som det går fram, har vi for båe kursa skriftleg sagt at når det i praksis ikkje let seg gjera å gjennomføre kursa med fleire medelevar og/ eller lærarar, må gjennomføringsmåten tilpassast.

Dette meiner vi at her må forståast slik at når det for eksempel ikkje er praktisk for trafikkskulen å ha fleire lærarar til stades på oppsummeringa på sikkerheitskurs på veg, kan dette godtakast. Dette fordi vi på sikkerheitskurs på veg reknar med at det på oppsummeringa som regel er elevar frå ein og same skule. Då underviser lærarane truleg etter same undervisningsplan gjennom heile sikkerheitskurs på veg, veit om arbeidsmåtane til kvarandre og vil kunne utveksle refleksjonar elevane kjem med til kvarandre. Slik kan kvar lærar både få tilbakemelding på undervisning vedkommande har gjort, og kunne følgje opp eleven sin utan å ha vore til stades på oppsummeringa sjølv. Vi ser likevel for oss at det på dette kurset så godt som alltid vil vera meir enn ein elev til stades. Det som er nemnt under sikkerheitskurs på bane om tilpassing ved språklege utfordringar må også kunne gjelde her.

Ved oppsummering av sikkerheitskurs på bane, meiner vi det skal meir til før det i praksis ikkje let seg gjera at alle lærarane er til stades. Det er også meir både viktig og naturleg at dei er til stades fordi det ofte er tale om elevar og lærarar frå meir enn ein trafikkskule som kjem saman denne eine gongen. Ein har truleg ikkje andre forum/arenaer der lærarane kan lytte til, og delta i samtale med, alle elevane som har vore til stades på kurset.

Vi ser at det kan vera behov for å gjera den vurderinga vi kjem med her, tydelegare i forskrift og/eller læreplan. Vi reknar med at det vil koma opp fleire eksempel på at det er nødvendig å gjera mindre justeringar i forskrift/læreplan, og vi vil koma tilbake til dette noko lenger fram.»

Hele brevet kan leses her

Diskuter

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.