Tiltak mot MC- og mopedulykker

Statens vegvesen og NMCU med ny motorsykkel- og mopedstrategi

Årlig blir om lag 20-30 motorsyklister drept i trafikken. Selv om det over tid har vært en markant risikoreduksjon for MC-førere og mopedførere, er risikoen fortsatt høy sammenlignet med bilførere. Statens vegvesen har derfor, i samarbeid med brukerorganisasjonen Norsk Motorcykkel Union (NMCU), utarbeidet en egen motorsykkel- og mopedstrategi.

Strategien har følgende mål for MC-førere og mopedførere:

Øke trafikksikkerheten og redusere antall ulykker

Motorsykkel- og mopedstrategien vil vektlegge at økt trafikksikkerhet er et delt ansvar mellom vegmyndighetene som bygger og vedlikeholder vegsystemet, trafikantene som bruker vegen og kjøretøyprodusentene. Strategien vil synliggjøre de områdene hvor motorsyklistene har særskilte behov, og beskrive både trafikantrettede tiltak og vegtiltak. Strategien vil gi retning for trafikksikkerhetsarbeidet, og danne grunnlag for ny politikk
på motorsykkel- og mopedområdet.

Målgruppen for strategien er Statens vegvesen, fylkeskommunene og kommunene som arbeider med trafikksikkerhet generelt og for motorsykkel og moped spesielt. Strategien vil også være viktig for politiet, Trygg Trafikk og trafikkskolenes bransjeorganisasjoner, samt MC-organisasjoner, klubber og det frivillige miljøet som er involvert i trafikksikkerhetsarbeidet for MC- og mopedførere.

Strategidokumentet er delt i en faktadel som beskriver bruksmønster og ulykkesfrekvens, en tiltaksdel som beskriver hvordan det er mulig å redusere antall ulykker, en samfunnsdel som beskriver motorsykkelens plass i transportkjeden og en oppfølgingsdel som beskriver hvordan strategien skal følges opp iht ulike tiltak og ansvarsområder.

Hele dokumentet kan lastes ned her